Openingstijden
  • Ma09.00 – 17.00
  • Di09.00 – 17.00
  • Wo09.00 – 15.00
  • Do09.00 – 17.00
  • Vr09.00 – 16.00

privacy verklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Bart Michels via: info@mondzorgwisseloord.nl

Privacyverklaring
Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen

Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen
gevestigd aan :

Wisseloord 163
1106 MA  Amsterdam,

J.A.M. Michels-Jansen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tppmichelsjansen.nl
Wisseloord 163
1106 MA
Amsterdam
020 - 365 14 66

J.A.M. Michels Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen

Zij is te bereiken via : info@mondzorgwisseloord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en nodig zijn voor onze dienstverlening.
Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Medisch Dossier & Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen
verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekeraars.

Privacy in de Tandprothetische Praktijk (TPP) JAM Michels-Jansen
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen op ons eigen beveiligd netwerk, zodat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de praktijkmanager (Dhr. Bart Michels), de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg-specialist afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dhr. Bart Michels of via info@mondzorgwisseloord.nl

 Wijzigingen
Ongetwijfeld zal onze privacyverklaring wel eens worden gewijzigd in verband met wijzigingen in het beleid of indien dit nodig is op grond van wet of rechtspraak. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is
Dhr. Bart Michels (Praktijk-manager) of Mw. Jeannet Michels-Jansen (Tandprotheticus)

Jeannet Michels-Jansen / Tandprotheticus

Ga terug naar de homepage